ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2560 - 2564
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต
  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 

   
 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

กิจกรรมกีฬาพัฒนาชุมชน
วันที่ ๐๕ ต.ค. ๖๒
จัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ "โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สะพานปรมินทร์-บ้านดารา...อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
วันที่ ๐๕ ต.ค. ๖๒
นายสิทธิพร แซ่หว่อง  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ " วัฒนคุณาธร"
วันที่ ๐๓ ต.ค. ๖๒
กิจกรรมจิตอาสาฯ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนา..เเบ่งปัน..เติมฝัน ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 6
วันที่ ๐๒ ต.ค. ๖๒
ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนกลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๒
ร่วมงานแสดงนิทรรศการสรุปผลงานโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๒
ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดสนาม พัฒนาภูมิทัศน์กายภาพ ณ สวนสาธารณะใต้สะพานปรมินทร์ ต.บ้านดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ สัมมนาการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไกลในทศวรรษหน้า วันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพศิลปกรรม "ปรับตัว เปิดใจ น้องใหม่ศิลปกรรม 62 "
วันทีึ่ ๑๗ ก.ค. ๖๒
โครงการปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาการท่องเที่ยว ประจำปี 2562
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๒
เที่ยนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง
มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)
ใบปะหน้าเกรด
แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   
การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)
แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf) ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา
  อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย