ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2559 - 2563
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต
  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 

   
 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

โครงการสัมมนาฝึกงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องสังคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ. ๖๒
นศ.สาขาดนตรีไทย 6 คน ได้รับคัดเลือก จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 5 วงบรรเลงสีซอของประเทศ
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๒
โครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการแก่สังคม) ณ โรงเรียนบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒
จัดกิจกรรมก่อการดี : ร่วมฟังหลักคิดการรู้รับปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒
นักศึกษาออกบริการสังคมในงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัย-ทหาร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 47 "เสมา-กงจักร"
วันที่ ๒ ก.พ. ๖๒
หลักสูตรนิติศาสตร์  และนักศึกษา ศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายอาจารย์-นักศึกษาด้านพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม ระดับชาติ "CSD สัมพันธ"์ครั้งที่ 18
วันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๒
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายอาจารย์-นักศึกษาด้านพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม ระดับชาติ "CSD สัมพันธ"์ครั้งที่ 18
วันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๒
หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ออกพื้นที่โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านวัฒนธรรมศึกษาฯ ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อ.วังชิ้น จ.แพร่
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๒
เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปวัฒนธรรม สัญจร ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๒
บ.สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒
จัดการประกวดร้องเพลง URU Voice Music Award 2018 ครั้งที่ 1
วันที่ 22 ม.ค. 62
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง
มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)
ใบปะหน้าเกรด
แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   
การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)
แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf) ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา
  อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย