ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2559 - 2563
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต
  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 

   
 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

กิจกรรมโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (แพร่ )
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๒
กิจกรรมเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศสำหระบบุคลากรท่องเที่ยว
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๒
โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๒
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 (น่าน )
วันที่ ๕-๖ มิ.ย. ๖๒
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้โครงการ Start Up การสร้างนวัฒนกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะศักยภาพของบุคลากรและองค์กร " โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 (อุตรดิตถ์)
วันที่ ๓-๔ มิ.
ย. ๖๒

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง
มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)
ใบปะหน้าเกรด
แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   
การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)
แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf) ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา
  อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย