ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2559 - 2563
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต
  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 

   
 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

สัมมนาการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไกลในทศวรรษหน้า วันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพศิลปกรรม "ปรับตัว เปิดใจ น้องใหม่ศิลปกรรม 62 "
วันทีึ่ ๑๗ ก.ค. ๖๒
โครงการปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาการท่องเที่ยว ประจำปี 2562
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๒
เที่ยนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นวิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุุมชน OTOP
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปี 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน DBD E-Commerce Pitching contest
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๒
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ ๖-๗ ก.ค.
๖๒
การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทักษะดนตรีไทย
วันที่ ๔ ก.ค. ๖๒
ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี ๖๒
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจพปีการศึกษา 2562
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๒

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง
มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)
ใบปะหน้าเกรด
แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   
การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)
แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)
แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)
แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf) ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา
  อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย