ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2559 - 2563
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต
  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

   
 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

กิจกรรมสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ 25 สิงหาคม 2561
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบทุนการศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม  2561
กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระ 83 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี
กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี 1 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรม และจัดขบวนเทิดพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี  พิธีรับขวัญน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปวัฒนธรรม:พลวัตรในสังคมร่วมสมัย" ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
นศ.สาขาต่างๆ ร่วมงานราชภัฏน้อมพลี..เทิดพระบารมีทั่วหล้า ในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 และลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัย-วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๑
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือวิชาการกับสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๑
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ "ค่ายต้นกล้าคนดี"  ปี 61
วันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๑
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

2561

2560

2559

2558

2557

2556


ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง
  มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
  แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)
  ใบปะหน้าเกรด
  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี
  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   
  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  
  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)
  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)
  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)
  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)
  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)
  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)
  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)
  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)
  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)
  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)
  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   
  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  
  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา
   อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี   

  รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย