อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลับหน้าแรก    

 
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม    
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป

 


 

    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


อ.อุบลรัตน์ พูนทรัพย์
ประธานหลักสูตร


ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ


ผศ.ดร.ยงยุทธ  อินทจักร์


อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์


อ.หนึ่งฤทัย  ดวงดัน


อ.อนันต์  จันทิหล้า


อ.ชาริสร์  เสนาป่า


อ.ดร.สำเริง  ถึงคุณ


อ.รัฐพล  ทองแตง


อ.ทิพย์วรรณ  จันทร์ศรีงาม


อ.ลลิตา  สัมฤทธิตานนท์


อ.สุรพล  สิงห์เนตร


อ.ปาณธีร์  สัตยาภรณ์


 Mr.John Francis Kelly


Mr.Johnathan Kent Frahm

 


 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย


อ.อริศรา แก้วชะเนตร
ประธานหลักสูตร


อ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์


อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ


อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน


อ.ดร.สุภัคกาญจน์  จิวาลักษณ์


อ.พรรณรัตน์  หวังเอื้ออัตตชน

 
อ.จิราภรณ์  ภู่เทศ


อ.รัตนาภรณ์  สวยกลาง


อ.ยมลภัทร  ภัทรคุปต์

 

 

 

     


  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


อ.ศิริพร  คำขาด


อ.วัชรชัย  ขอบเหลือง

   
    


  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อ.มญชุดา  สุพรจักร
ประธานหลักสูตร


อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี


ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์


อ.จุฬา  ทองประไพ  


อ.สาวิณี   รอดสิน


อ.อุทัย  ละชั่ว


 

   


  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์


อ.วราภรณ์  อู่ทรัพย์
ประธานหลักสูตร


อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล


อ.ปาริชาติ  บุญเรือง


อ.นฤภรณ์  พิมมงคล


อ.ชัยภูมิ  ชนะภัย


อ.เอกพงค์  วรรณจักร


อ.วราภรณ์  เรือนยศ

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน


ผศ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน
ประธานหลักสูตร


อ.ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม


อ.วรรณี  ทองระย้า


อ.ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง


อ.ดร.ตรงกมล  สนามเขต

  
อ.ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์

 


   


  หลักสูตรขาวิชาการการท่องเที่ยว

  
อ.ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
ประธานหลักสูตร


อ.มณฑณ  ศรีสุข


อ.ทิพาพร  โพธิ์ศรี


อ.กนกวรรณ  เกิดพิน


อ.โอปอล์  รังสิมันตุชาติ


   
   


 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์


อ.ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์


 อ.จ่าเอกวุฒินันท์ น้อยหัวหาด

  
อ.รัชนีวรรณ  ขำประดิษ


อ.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์


 อ.กณิกนันต์  สิงห์สานิตย์

 

 

 

   


 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ผศ.ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ
ประธานหลักสูตร


อ.ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ


 ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู


 อ.เยาวเรศ  แตงจวง


อ.เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช


อ.วิทยา  สุขสา


อ.พุทธินันท์  บุญเรือง


อ.สมศรี  สัตนาโค


อ.ดร.นิชภา โมราถบ

 

  

 

 

 


หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม


อ.ดร.พนมพร  สารสิทธิยศ
ประธานหลักสูตร     


อ.ดวงพร  บี่หัตถกิจกูล


อ.สำเนียง  วรรณทอง


อ.ดร.สุทธิพงศ์  ศรีชุมพล


อ.กฤษฎา  ตัสมา


   
 


  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล


อ.ปฐมพงษ์  ธรรมลังกา
ประธานหลักสูตร


ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา


อ.พันธุ์เอก  ใจหลวง


อ.ธีรราช   ทองหลาง


อ.ดร.บุญลอย จันทร์ทอง


 

 

   


 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)


อ.ดร.อำนาจ  บุญอนนท์
ประธานหลักสูตร


 อ.อรัญวดี  แสงทอง


อ.ประยงค์  รื่นณรงค์


อ.ดร.วัชระ  แตงเทศ


อ.ณัฐพงศ์  ปันดอนตอง

 

 

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม


อ.จาตุรันต์ จริยารัตนกุล
ประธานหลักสูตร


 อ.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม


อ.สิโรตม์  ทองสม


อ.นัฐวุฒิ  ขันโพธิ์น้อย


อ.จันทิมา  ปกครอง


อ.ประดิพัทธ์  วิรามร

 

 

   


หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


อ.อภินันท์  ปานเพชร
ประธานหลักสูตร


 ผศ.อุดมศักดิ์  อรรถโกวิท

อ.วรวุฒิ  ทาแก้ว

อ.พิทักษ์  เรืองรัศมี

อ.ปิยะนุช  ไสยกิจ