อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

 

 

 


หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ประธานหลักสูตร

 


หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

 

 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย


ประธานหลักสูตร

 

 
   


  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


ประธานหลักสูตร

 

 

   
   


   
 


หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

 
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ประธานหลักสูตร

 

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์


ประธานหลักสูตร

   
   


  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน


ประธานหลักสูตร


   


 

 
 

 
  หลักสูตรขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  
ประธานหลักสูตร

 


 
   


 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์


ประธานหลักสูตร

 

   


 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ประธานหลักสูตร

 


 

 
 


หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์

 

  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล


ประธานหลักสูตร

 

   
   


 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)


ประธานหลักสูตร

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม


ประธานหลักสูตร