กลับหน้าหลัก

 

     คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มี 4 ด้าน

    1) มีคุณธรรม  จริยธรรม ต่อตนเองและสังคม
    2) มีความรู้ในวิชาชีพอย่างถ่องแท้   
    3) ปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ
    4)  พร้อมรับในการเป็นประชาคมอาเซียนมีแนวคิด 4 ประการคือ
                4.1  รู้  คือ ต้องติดตามเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
                4.2  รับ  คือ ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
                4.3  ปรับ  คือ ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองเสมอ
                4.4  รุก คือ ต้องกล้าเผชิญกับความจริง  สามารถนำความรู้มาใช้กับสถานการณ์จริงได้

ปรับปรุง :: 22-ธ.ค.55