กลับหน้าหลัก

     

1. จัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ดังนี้    
    -  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

    -  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    -  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

    -  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
    - หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    -  หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

    -  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

    -  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

    -  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

    - หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

    -  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
        จัดการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์  ดังนี้
         -  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
         -  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         -  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

         -  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
 และจัดการศึกษาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
         -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2.   จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
3. จัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  10 รายวิชา

     3.1 กลุ่มพื้นฐานภาษา

      -   1500101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

      -   1500107   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

      -   1500103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้

      -   1500105  สารสนเทศเพื่อการสื่อสารค้นคว้า

      -   1500109  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

      -   1500110  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

     3.2  กลุ่มพื้นฐานมนุษย์
      -    1500104  ความจริงของชีวิต
      -    2000102  สุนทรียภาพของชีวิต

     3.3 กลุ่มพื้นฐานสังคม (เลือกเรียน  2 วิชา)

      -    2500102  วิถีไทย

      -    2500103  วิถีโลก

      -    2500104  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4.  พัฒนาภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา บุคลากรในสถาบันและในท้องถิ่น

5.  พัฒนาด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม  ให้นักศึกษาและชุมชน  สังคม

6.  พัฒนาด้านวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ปรัชญา
        “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ  ด้วยศาสตร์และศิลป์  ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน นำท้องถิ่นสู่อาเซียน”

วิสัยทัศน์    
           “ภายในปี 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ
        1)  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
       2)  สร้างสรรค์งานวิจัย  นวัตกรรมและงานวิชาการ
       3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม
       4)  บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมมาภิบาล
       5)  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพและเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม
     2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว
     3. เพื่อผลิตผลงาน วิจัย เอกสารตำรา บทความ งานทางวิชาการพร้อมมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
     4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของสังคมในท้องถิ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภูมิภาคร่วมกัน
     5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  ด้านการบริหารงานบุคคล  วัสดุ งบประมาณ  งานให้การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
     6. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม  และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์
 
  “ มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น ”


เอกลักษณ์
 
“มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ทุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

ปรับปรุง :: 22-ธ.ค.55