กลับหน้าหลัก

     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบาย 8 ด้าน ดังนี้
1.นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
         1.1   ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และความต้องการของท้องถิ่น   
         1.2    พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้หลากหลายและเอื้อต่อการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
         1.3    พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ ความต้องการของท้องถิ่น
         1.4    ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความคิด และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
         1.5    พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายข้อมูล  เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยสอดคล้องกับระบบเครือข่ายข้อมูลของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ    
         1.6   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์
         1.7   มีส่วนร่วมพัฒนาวิธีการรับนักศึกษา เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น
         1.8  ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างคณะในสถาบันราช ัฏอุตรดิตถ์กับสถาบันอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         1.9  พัฒนาห้องสมุดคณะให้ทันสมัยและสามารถบริการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายด้านกิจการนักศึกษา
          2.1  พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีอิสระ สามารถตอบสนองแนวนโยบายของสถาบัน และความต้องการของนักศึกษา
          2.2   พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาของคณะ ให้มีความหลากหลายมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
          2.3   พัฒนางานบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
          2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมและ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางตามความต้องการของนักศึกษาผ่านองค์กรนักศึกษา     โดยมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของสถาบัน
          2.5   พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความประพฤติอันดีงาม  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและสนองความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
          2.6  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
         3.1  ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้ทำงานวิจัยในศาสตร์เฉพาะสาขาหรือสหวิทยาการที่มีผลต่อการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเผยแพร่ผลการวิจัยต่อสังคม
         3.2  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อการทำงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีวิจัย
         3.3  ส่งเสริมบุคลากรของคณะให้มีศักยภาพในการทำวิจัยสูงขึ้น
         3.4 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่องานวิจัย
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
         4.1  ส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         4.2  ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในงานบริการวิชาการแก่สังคม
5. นโยบายด้านการปรับปรุง  พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
          5.1  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
          5.2  ส่งเสริมการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บังเกิดผล  ต่อการพัฒนาชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
           6.1  พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นของคณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม
           6.2  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมต่าง ๆ   ทางด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
7. นโยบายด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
           7.1  ส่งเสริม ร่วมมือผลิตและพัฒนาครูในสาขาวิชาขาดแคลนและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น
8. นโยบายด้านการบริหาร
          8.1  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของคณะให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
          8.2  เพิ่มจำนวนบุคลากรและพัฒนาระดับความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของคณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          8.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและการดำเนินการด้านต่าง ๆ  ที่จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของคณะ
          8.4  จัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะให้มีความเพียงพอ สะดวก เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความเป็นสถาบันอุดมศึกษา
          8.5  พัฒนาระบบการวางแผน การเงินและงบประมาณ การจัดหาแหล่งเงินทุน    การจัดหารายได้   การติดตามและประเมินผลงานหรือโครงการเพื่อให้การพัฒนาคณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
          8.6  ให้มีระบบฐานข้อมูลของคณะ
          8.7  มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภาคเรียนละ 2 ครั้ง
          8.8  ให้มีการประเมินคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
9. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
         9.1 ใช้ระบบกลไกปกติที่ครธมีอยู่  เป็นระบบการประกันคุณภาพโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ควบคุณคุณภาพ  ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และให้สอดคล้องกับนโยบายประกันคุณภาพของสถาบัน
         9.2  ให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้ดูแล  ให้คำปรึกษาและประสานงานเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         9.3  ให้มีการกำหนดองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของคณะ  พร้อมทั้งเกณฑ์ตัวชี้วัด  หน่วยงานรับผิดชอบและวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ
         9.4  ให้ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
         9.5  ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน