ประวัติและความเป็นมา
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

  การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ เทิดไทองค์ราชันย์ วันสถาปนา ๗๕ ปี 
  โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
  โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ เทิดไทองค์ราชันย์ วันสถาปนา 74 ปี
  โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล อุตรดิตถ์
  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  งานบริการวิชาการ ๕๓
  งานบริการวิชาการ ๕๔
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย
  วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย
  วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 


บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนำงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรมของนักศึกษา

  การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ห้องสมุด 3 ดี : ก้าวสู่วิถีใหม่แห่งการอ่าน โดย รศ.พวา พันธุ์เมฆา

  ทุนการศึกษา "ทุนนักศึกษาจิตอาสา"

  แบบคำขอรับทุนการศึกษา "ทุนนักศึกษาจิตอาสา" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

  รายชื่ออาจารย์ที่สามารถเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

  สรุปการดำเนินงานโครงการตามพันธกิจของหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2553

  แบบเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  รายงานการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินคุณภาพ

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณปี 2554

  แผนโครงการกิจกรรมงานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณปี 2553

  เอกสาร หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ในมหาวิทยาลัยฯ

  การคิดภาระงาน (แบบใหม่)

  แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (.doc)

  แบบสอบถามการใช้สื่อการเรียนการสอน

 

ทีมผู้บริหาร

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี   

 

 

 

ผู้ชมท่านที่ :: "; $i++; endwhile; } ?>