กลับหน้าหลัก

 
 

องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้งานสหกิจ

 

องค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

 

   สรุปองค์ความรู้จากการอบรมสหกิจศึกษา นานาชาติ โดยสำนักงานคณะหกรรมการอุดมศึกษา

 

   สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕

 

   สรุปองค์ความรู้โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

   องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

 

   สรุปโครงการพันธกิจสัมพันธ์

 

   องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

 

   สรุปองค์ความรู้ เรื่อง The Trendy Teacher “GAME” สร้างห้องเรียนด้วยเกมส์สู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรตที่ 21

 

  องค์ความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการ"การพัฒนาเอกสารตำราและงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

 

  องค์ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

  สรุปองค์ความรู้โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ ๕

 

  องค์ความรู้ เรื่อง "ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง" เพื่อเผยแพร่

 

  องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ใน ศตวรรษที่ 21

 

  องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหัวข้อ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจากวช. และเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

 

  องค์คสามรู้โดยการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 4

 

  องค์ความรู้จากการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

 

  โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557

 

  องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการสู่อาเซียน

 

  องค์ความรู้วิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 2

 

   องค์ความรู้วิชาการ"เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ : จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน"

 

 องค์ความรู้จาก งานสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาตครั้งที่ 12

 

 องค์ความรู้จาก โครงการองรมเชิงปฏิบัติการ"ยุวอาสา มัคคุเทศก์น้อยล้านนา"

 

 ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลง

 

ความสำคัญของการศึกษาเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

 

 การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ เทิดไทองค์ราชันย์ วันสถาปนา ๗๕ ปี 
   โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
   โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ เทิดไทองค์ราชันย์ วันสถาปนา 74 ปี
   โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล อุตรดิตถ์
   การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   งานบริการวิชาการ ๕๓
   งานบริการวิชาการ ๕๔
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทร. 0 5541 1096 หรือ 0 5541 6601-31 ต่อ 1400  แฟกซ์  1420