Home ปีการศึกษา >>

>>   2549

>> 2550

>> 2551

>> 2556

  dia_bluve.gif ระบบฐานข้อมูลคณะ
    dia_brown.gif ด้านปรัชชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลแผนงานและยุทธศาสตร์ billiard_new.gif

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลโครงการ / กิจกรรม billiard_new.gif

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ
   

dia_brown.gif ด้านการเรียนการสอน

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
      dia_red.gif ระบบฐายข้อมูลบริหารหลักสูตร
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการมีงานทำของบัญฑิต
   

dia_brown.gif ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา billiard_new.gif
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระดับสากล
      dia_red.gif ระะบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
   

dia_brown.gif ด้านการวิจัย

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย billiard_new.gif

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลงบประมาณวิจัย
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะืทาง
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย
   

dia_brown.gif ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ billiard_new.gif

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลความร่วมมืองานบริการวิชาการ

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กร
   

dia_brown.gif ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม billiard_new.gif

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒธรรมที่มีของคณะ
   

dia_brown.gif ด้านการบริหารและการจัดการ

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาของคณะ
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการบริหารบุคคลากร
     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างองค์กร billiard_new.gif

   

dia_brown.gif ด้านการเงินและงบประมาณ

     

dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลงบประมาณของคณะ

      dia_red.gif ระบบฐานข้อมูลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ
   

dia_brown.gif ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

     

dia_red.gif   ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดทางด้านการประกันคุณภาพ billiard_new.gif

     

dia_red.gif  ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมทางด้านการประกันคุณภาพ billiard_new.gif

  dia_bluve.gif  การให้บริการสารสนเทศ
   

dia_brown.gif  ระบบการให้บริการข้อมูลภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต

   

dia_brown.gif ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของคณะ

  dia_bluve.gif ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ