ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

 


โครงการ “พัฒนาทักษะเทคนิคการปรับวงดนตรีตามมาตรฐานสากล”  

โครงการ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “URU English Challenge 2017” ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”(ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

โครงการ ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ(ระดับประถม,ระดับมัธยมศึกษา,ระดับอุดมศึกษา)

โครงงานประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาเซียน(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)

.