ปีการศึกษา 2562

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562   Next >

กิจกรรมกีฬาพัฒนาชุมชน
วันที่ ๐๕ ต.ค. ๖๒

จัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ "โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สะพานปรมินทร์-บ้านดารา...อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
วันที่ ๐๕ ต.ค. ๖๒

นายสิทธิพร แซ่หว่อง  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ " วัฒนคุณาธร"
วันที่ ๐๓ ต.ค. ๖๒

กิจกรรมจิตอาสาฯ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนา..เเบ่งปัน..เติมฝัน ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 6
วันที่ ๐๒ ต.ค. ๖๒

 

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนกลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๒

ร่วมงานแสดงนิทรรศการสรุปผลงานโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๒

ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดสนาม พัฒนาภูมิทัศน์กายภาพ ณ สวนสาธารณะใต้สะพานปรมินทร์ ต.บ้านดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

 
   
   

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษานิติศาสตร์ (งานพิธีไหว้ครู-บายศรีรับขวัญและทำบุญหลักสูตร)
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒

สัมมนาการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไกลในทศวรรษหน้า วันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๖๒

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพศิลปกรรม "ปรับตัว เปิดใจ น้องใหม่ศิลปกรรม 62 "
วันทีึ่ ๑๗ ก.ค. ๖๒

โครงการปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาการท่องเที่ยว ประจำปี 2562
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๒
เที่ยนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นวิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุุมชน OTOP
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปี 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน DBD E-Commerce Pitching contest
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๒

หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นวิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุุมชน OTOP
วันที่ ๘ ก.ค. ๖๒

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ ๖-๗ ก.ค.
๖๒

การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทักษะดนตรีไทย
วันที่ ๔ ก.ค. ๖๒

ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี ๖๒
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจพปีการศึกษา 2562
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๒
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561   Next >

กิจกรรมโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (แพร่ )
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๒
กิจกรรมเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศสำหระบบุคลากรท่องเที่ยว
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๒
โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ ๗ มิ.ย.
๖๒

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 (น่าน )
วันที่ ๕-๖ มิ.ย. ๖๒
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฯ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้โครงการ Start Up การสร้างนวัฒนกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะศักยภาพของบุคลากรและองค์กร "

โครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 (อุตรดิตถ์)
วันที่ ๓-๔ มิ.ย. ๖๒
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา"
วันที่ ๒๘ พ.ค.. ๖๒
นักศึกษาสาขาดนตรีไทยร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักศึกษา ปี 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดสอบวิชาการศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานหัวข้อวิจัยต่างๆ
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒

โครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ วิทยาเขตแพร่
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒
นายธนากร ยอดเกตุ  (นักศึกษา ปี 3 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ผ้าทออุตรดิตถ์
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมลงพื้นที่โครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก ฯ ณ รร.ลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒

   
หลักสูตรภาษาไทยได้รับรางวัลหลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น จากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒
ขอแสดงความยินดีนายสกุลพงษ์ สุขทองสา  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ไปแข่งขันชกมวยไทย ศึก Master Fight 2019
วันที่ ๒๑ พ.ค.  ๖๒
   
       
       

โครงการสัมมนาฝึกงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องสังคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ. ๖๒
นศ.สาขาดนตรีไทย 6 คน ได้รับคัดเลือก จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 5 วงบรรเลงสีซอของประเทศ
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๒
โครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการแก่สังคม) ณ โรงเรียนบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒
ศึกษาวิชาการภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนิติศาสตร์ ด้านนิติเวชศาสตร์ ด้านพิษวิทยา ด้านชีวเคมีเเละเขม่าดินปืน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ
วันที่ ๑๓ -๑๕ ก.พ. ๖๒

หลักสูตรนิติศาสตร์ โ์ ร่วมลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน รร.ท่าปลาประชาอุทิศ (ภายใต้โครงการนิติศาสตร์เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน)
วันที่ ๘ ก.พ. ๖๒
หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม  ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรมในทศวรรษที่ 21 ร่วมกับหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒
 จัดกิจกรรมก่อการดี : ร่วมฟังหลักคิดการรู้รับปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒
นักศึกษาออกบริการสังคมในงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัย-ทหาร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 47 "เสมา-กงจักร"
วันที่ ๒ ก.พ. ๖๒

หลักสูตรนิติศาสตร์  และนักศึกษา ศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายอาจารย์-นักศึกษาด้านพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม ระดับชาติ "CSD สัมพันธ"์ครั้งที่ 18
 วันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๒
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายอาจารย์-นักศึกษาด้านพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม ระดับชาติ "CSD สัมพันธ"์ครั้งที่ 18
 วันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๒
หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ออกพื้นที่โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านวัฒนธรรมศึกษาฯ ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อ.วังชิ้น จ.แพร่
 วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๒

เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปวัฒนธรรม สัญจร ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๒
บ.สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒
จัดการประกวดร้องเพลง URU Voice Music Award 2018 ครั้งที่ 1
วันที่ 22 ม.ค. 62
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯและคณาจารย์ร่วมต้อนรับและนำเสนอการจัดการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา แก่ คณบดีและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ร่วมจัดการแสดงบนเวทีในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
วันที่ 12 ม.ค. 62
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 12 ม.ค. 62
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้นำ นศ.ที่เข้าร่วมสัมมนาผู้นำนักศึกษา เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 9 โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (MOU) ครั้งที่ ๙
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพร่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1/2561
วันที่ 21 พ.ย. 61
งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ หัองประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้อนรับ คณาจารย์และผู้บริหาร ทีมวิจัย มร.มหาสารคาม
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา ฯ ร่วมกับ บ.เลิฟทราเวิล จำกัด
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑
วิจัยศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมอำเภอลับแลร่วมกับปธ.สภาวัฒนธรรมจังหวัด
วันที่ 29 ก.ย. 61
 HONIC Conference 2018
วันที่ 14 ก.ย. 61
ร่วมงานราชภัฏร่วมใจสืบสานวิถีไทยประเพณีลงแขกดำนา
วันที่ ๕ ก.ย.๖๑

2018 Innovation and Education for Sustainable Development Goals (IESDG 2018) ณ ม.นเรศวร
วันที่ 31 สิงหา 2561 
จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว จ.แพร่
วันที่ 1 ก.ย.61
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนักพัฒนาชุมชนและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ปี 1 สาขาพัฒนาชุมชน พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบทุนการศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม  2561

โครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 21 ส.ค. 61
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่มนุษย์ Eng 2018
วัรที่ 12 ส.ค. 61
นำเสนอผลงานวิจัยการทำกระดาษจากฟางข้าว ในงาน Thailand Research Expo 2018 สนับสนุน งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 10 ส.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 9 ส.ค. 61

การแข่งขันการแต่งกลอนสดระดับภาคเหนือในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 8 ส.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมเยาวชนและประกาศเกียรติคุณปราชญ์ท้องถิ่นผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 7 ส.ค. 61
วันรพี (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์) คณาจารย นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ร่วมน้อมรำลึก ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 7 ส.ค. 61
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์และบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ 8 ส.ค. 61

โครงการประกวดการพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริงเยาวชน(ระดับมัธยมศึกษา) URU Music Award 2018
เมื่อ 9 ส.ค.61 ณ อาคารสุนทรีภิรมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการปรับลมสำหรับวง Big band ตามมาตรฐานสากล
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาใหม่สาขาท่องเที่ยว ปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 กิจกรรมสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ 25 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย
วันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จัดแสดงให้ชมฟรีระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค.61 ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระ 83 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี

กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี 1 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรม และจัดขบวนเทิดพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี  พิธีรับขวัญน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปวัฒนธรรม:พลวัตรในสังคมร่วมสมัย" ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑

นศ.สาขาต่างๆ ร่วมงานราชภัฏน้อมพลี..เทิดพระบารมีทั่วหล้า ในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 และลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัย-วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๑
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือวิชาการกับสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๑

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ "ค่ายต้นกล้าคนดี"  ปี ๖๑
วันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๑
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาพัฒนาชุมชน ปี 1
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนนิติศาสตร์ของนักศึกษาใหม่ปี 1
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและคุณธรรม หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
วันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพและปรับพื้นฐานนักศึกษา "สู่อ้อมอกสังคมศาสตร์"
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑

โครงการปรับทักษะทางวิชาการพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปี 1สาขาศิลปกรรม
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มส
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑
หลักสูตรสาขาศิลปกรรมพัฒนาคุณภาพนศ.โดยนำผลงานศิลปนิพนธ์นศ.จัดนิทรรศการ (Land of Smile) แสดง ณ ศรีพงษ์ปาร์ค
วันที่ ๙-๑๓ ก.ค.  ๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑

หลักสูตรดนตรีสากลเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพดนตรีสากล
วันที่ ๒๘-๒๙ มิ.ย. ๖๑
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่ศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันที่ ๑๑-๑๕ มิ.ย.๖๑
ฝึกอบรมภาคสนามตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๖-๘ มิ.ย. ๖๑

จัดฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  จัดสอบวิชาการศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานหัวข้อวิจัย โดย นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ ๓ ฝึกอบรมภาคสนามตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ ๑-๒ มิ.ย. ๖๑
นิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่าย
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑
โครงการนำเสนอผลงานประพันธ์เพลงไทย โดยหลักสูตรดนตรีไทย
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑
นายสิทธิพร แซ่หว่อง ลส.การจัดการวัฒนธรรม ข้าร่วมการอบรมสร้างความเข้าใจงานมหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ ฯ
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑
อธิการบดีเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑

แนวทางประเมินสถานการณ์องค์ความรู้ อ.พิชัยสู่การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการจังหวัดร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้นโยบายพันธกิจสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑
ตลาดย้อนรอย3วัฒนธรรม แบ่งกันอยู่ สู่กันกิน รินน้ำชา
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๑
ปฏิบัติธรรมจิตอาสา โครงการรวมพลคนอาสาพัฒนาจิตเสริมสร้างศรัธาสู่การเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ตื่นรู้เบิกบาน ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ค. ๖๑
พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาอาคารสุนทรีภิรมย์ 
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีสังคม และวัฒนธรรม
วันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค. ๖๑
ปัจฉิมนิเทศ นศ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๑
ิ The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018
วันที่ ๒๘-๒๙ เม.ย. ๖๑

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยากรกระบวนการสู่การขับเคลื่อนงานท้องถิ่น
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑
สืบสาน..สืบศิลป์..สงกรานต์ถิ่นไทย 2561
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
นิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายวิชาท้องถิ่นของเรา
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ๖๑
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑

เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านอธิการบดี คณบดี ว.นานาชาติและคณะครุฯ และต้อนรับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศเกาหลีใ มหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ไร้โฟม และของดีเมืองอุตรดิตถ์
วันที่ ๑ -๕ มี.ค. ๖๑
กิจกรรม Coaching Camp  ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๑
โครงการท้องถิ่นศึกษาเพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๑

โครงการเพชรภาษาไทย ครั้งที่3 เสริมทักษะภาษาไทยตามแนวพระราชดำริสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๑
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ ฯ ในพื้นที่อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ณ สวนศิลป์ธารตาดหมอก และ ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
วันที่ ๑ต - ๑๘ มี.ค. ๖๑
“นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชาวท่าปลา”
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑
โครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ตามข้อบังคับกรมการท่องเที่ยว(เส้นทางมรดกโลกอยุธยา) สำหรับนักศึกษา ปี 2- ปี 3
วันที่ ๓๐ -๓๑ ม.ค. ๖๑

โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับภาคีและนักวิชาการ พื้นที่ mou ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑
เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑
สโมสร นศ.ร่วมต้อนรับและนำ รศ.ดร.พินิติ ระตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย 
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑
สาขาภาษาไทยทั้ง 4 ชั้นปี จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่คนดีภาษาไทย เพื่อแข่งกีฬาเชื่อมมิตรภาพร่วมกัน
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑

น.ศ.หลักสูตรศิลปกรรม ร่วมงานบางแสนสร้างศิลป์ ครั้งที่ 2 
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑
น.ศ.การจัดการวัฒนธรรม ปี 1 ศึกษานิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โบราณสถานวัดพระฝาง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑
นศ.สาขานิติศาสตร์  เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางวิชาการด้านนิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๕ -๒๖ ม.ค. ๖๑
จัดการแสดงเข้าร่วมในกิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดศึกษา ครั้งที่ 43 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ ๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๑
อบรมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๖๑
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ อ.เมือง จัดแสดงแบบผ้าไทย ในงานพระยาพิชัยแลังานกาชาดจ. อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

จัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระยาพิชัยดาบหักในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
วันที่ ๗ ม.ค. ๖๑
ร่วมแห่ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล มรอ.
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว มรอ. เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี ๖๐
วันที่  ๑๖ ธ.ค. ๖๐

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแบรนด์สินค้าการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนและร้านสินค้าที่ระลึก
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐
Fashion Shows 2017 "เสน่ห์ผืนผ้า...มากกว่าหม้อฮ่อม...มัดย้อมยอมใจ"
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐
คณบดี นำผู้แทนนักศึกษาร่วมสาธิตผลงานทูลกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐
นิทรรศการผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐

ร่วมโครงการ SOS "เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ฯ"  สโมสร นศ. มส.
วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๖๐
MOU คณะมนุษยศาสตร์ ฯ กับ อบต.คอรุม อ.พิชัย
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๐
โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลอาสน์
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๐
เข้าพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐
โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐
โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐
ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐