ปีการศึกษา 2560

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560   Next >

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาพัฒนาชุมชน ปี 1
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนนิติศาสตร์ของนักศึกษาใหม่ปี 1
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและคุณธรรม หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
วันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๑

โครงการพัฒนาศักยภาพและปรับพื้นฐานนักศึกษา "สู่อ้อมอกสังคมศาสตร์"
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑

โครงการปรับทักษะทางวิชาการพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปี 1สาขาศิลปกรรม
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มส
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑

หลักสูตรสาขาศิลปกรรมพัฒนาคุณภาพนศ.โดยนำผลงานศิลปนิพนธ์นศ.จัดนิทรรศการ (Land of Smile) แสดง ณ ศรีพงษ์ปาร์ค
วันที่ ๙-๑๓ ก.ค.  ๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑

หลักสูตรดนตรีสากลเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพดนตรีสากล
วันที่ ๒๘-๒๙ มิ.ย. ๖๑

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่ศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันที่ ๑๑-๑๕ มิ.ย.๖๑

ฝึกอบรมภาคสนามตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๖-๘ มิ.ย. ๖๑

จัดฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

จัดสอบวิชาการศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานหัวข้อวิจัย โดย นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ ๓

ฝึกอบรมภาคสนามตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ ๑-๒ มิ.ย. ๖๑

นิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่าย
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑

โครงการนำเสนอผลงานประพันธ์เพลงไทย โดยหลักสูตรดนตรีไทย
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑

นายสิทธิพร แซ่หว่อง ลส.การจัดการวัฒนธรรม ข้าร่วมการอบรมสร้างความเข้าใจงานมหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ ฯ
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑

อธิการบดีเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑

แนวทางประเมินสถานการณ์องค์ความรู้ อ.พิชัยสู่การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการจังหวัดร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้นโยบายพันธกิจสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑

ตลาดย้อนรอย3วัฒนธรรม แบ่งกันอยู่ สู่กันกิน รินน้ำชา
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๑

ปฏิบัติธรรมจิตอาสา โครงการรวมพลคนอาสาพัฒนาจิตเสริมสร้างศรัธาสู่การเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ตื่นรู้เบิกบาน ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ค. ๖๑

พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาอาคารสุนทรีภิรมย์ 
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีสังคม และวัฒนธรรม
วันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค. ๖๑

ปัจฉิมนิเทศ นศ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๑

ิ The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018
วันที่ ๒๘-๒๙ เม.ย. ๖๑

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยากรกระบวนการสู่การขับเคลื่อนงานท้องถิ่น
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑

สืบสาน..สืบศิลป์..สงกรานต์ถิ่นไทย 2561
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑

นิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายวิชาท้องถิ่นของเรา

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ๖๑
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑

เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านอธิการบดี คณบดี ว.นานาชาติและคณะครุฯ และต้อนรับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศเกาหลีใ

มหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ไร้โฟม และของดีเมืองอุตรดิตถ์
วันที่ ๑ -๕ มี.ค. ๖๑

กิจกรรม Coaching Camp  ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๑

โครงการท้องถิ่นศึกษาเพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๑

โครงการเพชรภาษาไทย ครั้งที่3 เสริมทักษะภาษาไทยตามแนวพระราชดำริสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๑

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ ฯ ในพื้นที่อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ณ สวนศิลป์ธารตาดหมอก และ ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
วันที่ ๑ต - ๑๘ มี.ค. ๖๑

“นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชาวท่าปลา”
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑

โครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ตามข้อบังคับกรมการท่องเที่ยว(เส้นทางมรดกโลกอยุธยา) สำหรับนักศึกษา ปี 2- ปี 3
วันที่ ๓๐ -๓๑ ม.ค. ๖๑

โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับภาคีและนักวิชาการ พื้นที่ mou ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑

เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑

สโมสร นศ.ร่วมต้อนรับและนำ รศ.ดร.พินิติ ระตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย 
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑

สาขาภาษาไทยทั้ง 4 ชั้นปี จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่คนดีภาษาไทย เพื่อแข่งกีฬาเชื่อมมิตรภาพร่วมกัน
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑

น.ศ.หลักสูตรศิลปกรรม ร่วมงานบางแสนสร้างศิลป์ ครั้งที่ 2 
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๑

น.ศ.การจัดการวัฒนธรรม ปี 1 ศึกษานิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โบราณสถานวัดพระฝาง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑

นศ.สาขานิติศาสตร์  เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางวิชาการด้านนิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๕ -๒๖ ม.ค. ๖๑

จัดการแสดงเข้าร่วมในกิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดศึกษา ครั้งที่ 43 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ ๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๑

อบรมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๖๑
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ อ.เมือง จัดแสดงแบบผ้าไทย ในงานพระยาพิชัยแลังานกาชาดจ. อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

จัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระยาพิชัยดาบหักในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
วันที่ ๗ ม.ค. ๖๑

ร่วมแห่ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล มรอ.
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว มรอ. เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี ๖๐
วันที่  ๑๖ ธ.ค. ๖๐

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแบรนด์สินค้าการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนและร้านสินค้าที่ระลึก
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐

Fashion Shows 2017 "เสน่ห์ผืนผ้า...มากกว่าหม้อฮ่อม...มัดย้อมยอมใจ"
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐

คณบดี นำผู้แทนนักศึกษาร่วมสาธิตผลงานทูลกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐

นิทรรศการผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐

ร่วมโครงการ SOS "เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ฯ"  สโมสร นศ. มส.
วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๖๐

MOU คณะมนุษยศาสตร์ ฯ กับ อบต.คอรุม อ.พิชัย
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๐

โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลอาสน์
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๐

เข้าพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐

โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐

โครงงานประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาเซียน
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

Open House "ราชภัฏวิชาการ ๒๕๖๐"
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการค่ายเรียนรู้ศืลปะและสืบสานงานพระราชดำริฯ
วันที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๐

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภูมิคุ้มกัน นส.ใหม่ฯ
วันที่ ๙ ส.ค. ๖๐

โครงการอบรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจใหม่
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 81 ปี มรอ.เพื่อพัฒนาผู้ นำนักศุกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมนักศึกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ นศ.ใหม่ และเก่า
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการการจัดการเรียนรู้หสกิจ คณะมส
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

ขบวนฟ้อนกลองอืดต้อนรับ ดร.เจ้าลัดดา ณ น่าน งานบายศรีเทียนส่องหล้า ๖๐ โดยสโมสร นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯวันที่  ๒๖ ก.ค.๖๐

กิจกรรม Big cleanning Day โดยสโมสรนักศึกษา
วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐

งานบายศรีเทียนส่องหล้า ปี ๒๕๖๐   ณ หอประชุมใหญ่ มรอ. โดย สโมสร นศ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐

โครงการประกันคุณภาพภายใน ๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด ๒๔ ก.ค. ๖๐

ค่ายต้นกล้าคนดี  ณ มณฑลทหารบก ๓๕ โดย สโมสร นศ.
๑๘-๒๑ ก.ค. ๖๐

ทำบุญถวานเทียนพรรษา
ณ วันเสาหิน ลับแล
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐

ประชุมผู้ปกครอง นศ.ใหม่ ปี ๖๐ ณ ห้องสิริราชภัฏ
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐
เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพฯ  5 คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภาคเหนือ  15-18 มี.ค.60 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย