ปีการศึกษา 2558

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558   Next >

 

  Miss ThaiLand Culture 2016
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙

ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี 59
วันที่ ๒๑ ก.ค.
๕๙

ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๙

พันธกิจสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคมและการพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วันที่ ๔ พ.ค. ๕๙

เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙
นิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
sec 05,06

อบรมทุนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ แพร่-น่าน โดย สาขาท่องเที่ยว
วันที่ ๖ - ๗ ก.พ. ๕๙

อบรมเครือประกันคุณภาพ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ - ๒๑ ม.ค.๕๙

วันเด็กแห่งชาติ ๕๙
วันที่ ๙ ม.ค. ๕๙

ขบวนแห่นางสงกรานต์ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในงานสืบสานประเพณี มรอ.59
วันที่ ๐๘ เม.ย. ๕๙

การพัฒนาเอกสาร ตำราและงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๕๙

โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙

การจัดการวงดนตรีในมิติวัฒนธรรมอาเซี่ยน
วันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๕๙

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ
วันที่ 10 พ.ย. 58

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 17 ต.ต 58

กีฬาหางนกยูงเกมส์ 58

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น  นศ.เอกสังคมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น  นศ.เอกสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น  นศ.เอกภาษาอังกฤษ ปฐมวัยและเกาหลี
วันที่ 24 ก.ย. 58

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาต่างชาติกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ได้หวัน)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กลุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 26 ส.ค. 58

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่และศิษย์เก่า
วันที่ 8 ส.ค. 58

"พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ-วิจัย"
วันที่ 5 ส.ค. 58
เที่ยนส่องหล้า มส.58
3 ส.ค.58
1 ส.ค.58 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 79 ปี
วันที่ 1 ส.ค.58