ปีการศึกษา 2557

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557   Next >

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔ ณ เทศบาลศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

โครงงานประวัติศาสตร์ไทยและการประกวดส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีน
วันที่ 27 มี.ย. 58

โครงการออกค่ายเพื่อสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
วันที่ 29-31 ม.ค. 58

สัมมนาสโมสรนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ฯ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่18-21 ม.ค.57

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และนิสิต มศว ร่วมศึกษานิเวศวัฒนธรรมเมืองลับแล วัฒนธรรม
29 พ.ย. 57

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท บรรยาย เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่อาเซียน
วันที่ 29 พ.ย.57

พิธีเปิดกีฬาหางนกยูงเกมส์  
วันที่ 22 พ.ย. 57

เจ้าลัดดา ณ น่าน เป็นประธานในงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับ อาจารย์และนิสิต มศว
วันที่ 29 พ.ย. 57

เจ้าลัดดา ณ น่าน  รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์
วันที่  22 ต.ค.57

โครงการอบรมบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เส้นทางสุโขทัย-กำแพงเพชร  ณ จ.สุโขทัย-จ.กำแพงเพชร
วันที่ 22 -23 ธ.ค.57

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงคุณธรรมนักศึกษาใหม่ สาขาท่องเที่ยว ณ วนาลีรีสอร์ท จ.กำแพงเพชร
วันที่ 21 ธ.ค.57

โครงการพัฒนาจิตสำนึกการท่องเที่ยวสีเขียว ณ ไร่จิม ทอมสัน-พระราชวังบางปะอิน
วันที่ 12-13 ธ.ค.2557

โครงการอบรมการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-วังนารายณ์
วันที่  5-7 ธ.ค.57

โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษาในมิติประชาคมอาสเซียน
 ณ ห้องสิริราชภัฏ
 วันที่ 29-30 พ.ย. 57

งานเฟรชชี่ไนทื 2014 ณ หอประชุม
 วันที่    22 ต.ค.57

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ รร.จุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน
19-20 ก.ค. 57

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ วัดอรัญญิการาม
 วันที่ 9 ก.ค. 57

คณะทำงานสถาบันอาเซียนศึกษาถวายความรู้พระสังฆาธิการ

งานมุทิตาจิต ดุษฎีปีติ ดร.เจ้าลัดดา ณ น่าน
 17 ม.ค. 57 ณ โฮงเจ้าฟองคำ

งานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
13 ม.ค. 57 ณ หอประชุม

โครงการแข่งขันวาดรูปศิลปะสู่สากล "รักพ่อ"
วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗
 

พิธีเปิดงาน "มรอ.วิชาการ ๕๗"
วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗

โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ Take Courage, Speak Out!
วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗

โครงการประกวดโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑/๕๗
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๗
 

โครงการพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีสากล Recital ครั้งที่ 3

หางนกยูงเกมส์ 2014
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗

โครงการอบรมประชาธิปไตรสำหรับนักศึกษา
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๗

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
วันที่ ๗ พ.ย. ๕๗

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 57
วันที่ 5 พ.ย. 57

การฝึกซ้อมใหญ่(เสมือนจริง) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
วันที่ 19 ต.ค. 57