ปีการศึกษา 2556

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556   Next >

 

 

   

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 57
วันที่ 5 พ.ย. 57

การฝึกซ้อมใหญ่(เสมือนจริง) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
วันที่ 19 ต.ค. 57

โครงการพัฒนาบุคลิกภาแก่บุคลากรและนักศึกษา
วันที่ 16 ส.ค. 57
 

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาไทย
วันที่ 2 ส.ค. 57

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 2 ส.ค. 57

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
วันที่ 2 ส.ค. 57

การปรกวดวงดนตรีสตริง "URU Music AEARDS 2014"
วันที่ 1-2 ส.ค. 57

การแสดงละครภาษาอังกฤษ"Studying Western in the ASEAN Word"
วันที่ 2 ส.ค. 57

โครงการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
วันที่ 2 ส.ค. 57

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย
วันที่ 1 ส.ค. 57
 

ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบ 78 ปี
วันที่ 1 ส.ค. 57
 

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
วันที่ 17 ก.ค. 57

โครงการสารฯบรรณฯ วิชาการครั้งที่ 4 ปี 2557 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ
วันที่ 24-25 ก.ค. 57

คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา
วันที่ 21 ก.ค. 57
 

กิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8 หลักสูตร รปศ.
 วัยที่ 10-13 มิ.ย. 57

โครงการบริหารทักษะทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การเขียนบทร้อยกรองและการใช้บทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์"
วันที่ 5-6 ก.ค. 57

คณะ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗

ประเมินผลการดำเนินงานของคณบดีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 5 ก.ค. 57

การสอบความก้าวหน้าของผลงานศิลปนิพนธ์และการนำเสนอหัวข้อ นศ.วิชาเอกศิลปกรรม
วันที่ 1 ก.ค. 57

พิธีปิด ค่ายเทียนส่องหล้าต้นกล้าคนดี  
วันที่  14 มิ.ย. 57

ค่ายเทียนส่องหล้าต้นกล้าคนดี  ณ จทบ.อุตรดิตถ์
วันที่ 13 มิ.ย.57
 

ค่ายเทียนส่องหล้าต้นกล้าคนดี  ณ จทบ.อุตรดิตถ์
วันที่ 12 มิ.ย. 57

ประชุมผู้ปกครองนักศึกาษาใหม่   ณ ห้อิงศูนย์สารนิเทศ
วันที่ 11 มิ.ย. 57

ค่ายเทียนส่องหล้าต้นกล้าคนดี วันที่  ณ จทบ.อุตรดิตถ์
วันที่ 11 มิ.ย.57

โครงการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรม  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ณ วัดวังช้าง
วันที่ 18 ม.ย.57
 

โครงการสืบสานสืบศิลป สงกรานต์ มรอ.
วันที่ 7 เมษายน 57

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล  ปฐกถาเปิดงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ ณ ห้องสิริราชภัฏ วันที่ 7 ก.พ.57  

การจัดนิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น sec99  

การจัดนิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น sec02,04  

การจัดนิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น sec01  

การจัดนิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น sec01  

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารจัดการสพนักงานคณบดี ฯ
วันที่ 14-17 พ.ค. 57

โครงการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 26-28 มี.ค. 57

โครงการฝึกภาคสนาม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จากแหล่งสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์
วันที่ 24-27 มี.ค. 57

:: รายละเอียดโครงการ

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล  ปฐกถาเปิดงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ  ณ ห้องสิริราชภัฏ
วันที่ 7 ก.พ.57
 

ม.ร.ว.อรฉัตร อบรมมารยาทสังคมสำหรับผู้นำนักศึกษา  ณ น่านคีรีธารา
8 ก.พ.57
 

พิธีปิดงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ  ณ น่านคีรีธารา
วันที่ 8 ก.พ. 57

ผู้นำ นศ. 5 ราชภัฏ   เรียนรู้นิเวศประวัติศาสตร์นครนาน ณ หอคำหลวงและวัดพระธาตุแช่แห้ง
9 ก.พ.57
 

นิทรรศการแนะแนวหลักสูตร จ.น่าน-จ.แพร่
วันที่12 และ 19 พ.ย.56

ดร.นลินี สุตเศวต  อบรมการออกแบบโครงการพัฒนานักศึกษา  ณ น่านคีรีธารา
วันที่ 8 ก.พ. 57

เจ้าสร้อยไข่มุก ณ น่าน เลี้ยงต้อนรับผู้บริหาร มรอ. ในการแนะแนวการศึกษา จ.น่านโดยม่ายกิจการนักศึกษา
 วันที่ 11 พ.ย.56
 

เจ้าลัดดา ณ น่าน เปิดงาน Welcome dinner สัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ ณ ศศิดารารีสอร์ท
 วันที่ 7 ก.พ.57

เจ้าลัดดา ณ น่าน ธิดาเจ้าผู้ครองนครน่านเยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรคณะ มส.  ณ รร.ศรีสวัสวิทยาคาร
12 พ.ย. 56
 

งานมุฑิตาจิตเจ้าสร้อยไข่มุก ณ น่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัที่ 2 พ.ย. 56

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ปราสาทหินพิมาย-วังนารายณ์
วันที่ 27-28 ต.ค. 56

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบประกาศนียบัตรงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ ณ ศศิดารารีสอร์ท
วันที่  7 ก.พ. 57

คณบดี มส. ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพื้นที่วัฒนธรรม ณ ตึกรังษีเกษม จ.น่าน
วันที่ 12 พ.ย. 56

"เวทีพัฒนาศักยภาพนักเรียน"
โครงการค่ายวิชาการสู่อาเซียน
วันที่ 5 ก.พ. 57
 

Mr.Shoji Kazon สมาคมซากุระไทย-ญี่ปุ่น มาสำรวจดินและอากาศเพื่อนำกล้ามาปลูก
วันที่ 11 ก.พ. 57
 

กิจกรรมการบรรยาย "เทคนิคการแปลและล่ามเบื้องต้น"
นศ.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 6 ม.ค. 57

นิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิม ดม ชม ฟรี
วันที่ 27 ส.ค . 56
 

Miss Thailand Culture
วันที่ 27 ส.ค. 56
 

การจัดนิทรรศการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 27 .สค. 56

การจัดนิทรรศการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาครียนที่ 1 / 2556 sec 04,06
วันที่ 26 ส.ค. 56
 

นิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น กศ.บป. sec.02
วันที่ 24 ส.ค. 56

นิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น กศ.บป. sec.02,03
วันที่ 24 ส.ค. 56

Happy New Year 57
วันที่ 24 ธ.ค. 56

อ.ดวงใจ มีกังวาล ให้ความรูปแก่ นศ. ญี่ปุ่น
วันที่ 27 พ.ย. 56

การประชุมวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค. 56
 

เปิดโลกการศึกษา ใต้ฟ้า มรอ. ครั้งที่ 1
วันที่ 7 พ.ย. 56

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ 22 ต.ต 56

การจัดการแข่งขันกีฬา"หางนกยูงเกมส์ 2013"
วันที่ 23 ส.ค. 56

โครงการอบรมทักษะความรู้ทางภาษาไทย"ทักษะการสอนภาษาไทยด้วยหลักไวยากรณ์"
วันที่ 27-28 ก.ค. 56

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 2 ส.ค. 56

เอกสาร (.ptt)
 
องค์ความรู้

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2556
วันที่ 27 ก.ค. 56
 

โครงการวันปฐมนิเทศและวันแรกพบ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 19 มิ.ย. 56

สัมมนาทางวิชาการ"เศรษฐกิจพิเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน"
วันที่ 26 ก.ค. 56

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มรอ. ปี2554-2555
วันที่ 12 ก.ค. 56

ขอแสดงความยินดีกับ ปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฏีบัณฑิต ที่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๖

การจัดนิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่  ๓๐ มิ.ย. ๕๖

โครงการบูรณาดารศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ ๕-๗ ก.ค. ๕๖

งานแถลงข่าว โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๕๖ ฯ
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๖

ไหว้ครู บายศรีสู้ขวัญ 56
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๖

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ปลอดอบายมุข ปี 56

งานเทียนส่องหล้า..ต้นกล้าคนดี
วันที่ 12 มิ.ย.2556 (ชุด 1)

ค่ายน้องใหม่คนเก่งหัวใจแกร่ง
วันที่ 7-8 มิ.ย. 56
 

กิจกรรมแรกพบน้องใหม่  ณ ราชภัฏพลาซ่า
วันที่ 6 มิ.ย.56  

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 วันที่ 29 พ.ค. 56

ประชุมคณะ ฯ
วันที่ 27 พ.ค. 56

นิทรรศการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชิม ดม ชม ฟรี)
วันที่ 12 พ.ค. 56