หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ประธานหลักสูตร และนักศึกษา ปี 4 จัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ "โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สะพานปรมินทร์-บ้านดารา...อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี : การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  65 KB
Size (KB)  :  77 KB
Size (KB)  :  101 KB
Size (KB)  :  69 KB
Size (KB)  :  60 KB
Pages:     1