หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ ประธานหลักสูตรฯ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่งร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรและคณะนักศึกษา 4 ชั้นปี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเชิงบูรณาการกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนา..เเบ่งปัน..เติมฝัน ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 6 ณ วัดโปร่งม่อนถ้ำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  64 KB
Size (KB)  :  54 KB
Size (KB)  :  87 KB
Size (KB)  :  45 KB
Pages:     1