ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา นำคณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรและผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ฯ เข้าร่วมสัมมนาการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไกลในทศวรรษหน้า เมื่อ19 - 21 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกองแผนงาน จัดขึ้น ผู้เจ้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รศ.ดร.พินิติ รตนานุกูล นายกสภา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ ประธานหลักสูตร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ,สโมสรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนอาจารย์และตัวแทนเจ้าหน้าที่ รวม 200 คน ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย#ขอบคุณภาพ/ ARIT URU และทีมเลขา

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  64 KB
Size (KB)  :  60 KB
Size (KB)  :  73 KB
Size (KB)  :  82 KB
Size (KB)  :  51 KB
Size (KB)  :  56 KB
Size (KB)  :  71 KB
Size (KB)  :  53 KB
Size (KB)  :  39 KB
Size (KB)  :  42 KB
Size (KB)  :  38 KB
Pages:     1