โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ฝึกเขียนบทร้อยกรอง และขับร้องทพน้องเสนาะ เพลงพื้นบ้าน โดยวิทยากร อาจารย์ปิยะนุช เส็งชา ณ ห้องพวงแสด

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  226 KB
Size (KB)  :  218 KB
Size (KB)  :  221 KB
Pages:     1 2 3