คณะมนุษยศาสตร์ ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแก่นักศึกษาใหม่

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  121 KB
Size (KB)  :  70 KB
Size (KB)  :  93 KB
Size (KB)  :  70 KB
Size (KB)  :  93 KB
Size (KB)  :  74 KB
Size (KB)  :  88 KB
Size (KB)  :  73 KB
Size (KB)  :  102 KB
Size (KB)  :  83 KB
Size (KB)  :  85 KB
Size (KB)  :  104 KB
Size (KB)  :  82 KB
Pages:     1