หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอขอบคุณ ดร.สำเริง ถึงคุณ อ.ชารีส เสนาป่า อ.สุรพล สิงห์เนตร อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์ และทีมนักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรจากเอกภาษาอังกฤษทุกคน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศสำหระบบุคลากรท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (แพร่) 7-8 มิ ย.62

Thumbnail Image Table
Eng01
14/6/2562 9:08:59
Size (KB)  :  61 KB
Eng02
14/6/2562 9:09:05
Size (KB)  :  64 KB
Eng03
14/6/2562 9:09:05
Size (KB)  :  61 KB
Eng04
14/6/2562 9:09:15
Size (KB)  :  60 KB
Pages:     1