ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Start Up การสร้างนวัฒนกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย.62

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  67 KB
Size (KB)  :  76 KB
Size (KB)  :  80 KB
Size (KB)  :  70 KB
Size (KB)  :  81 KB
Size (KB)  :  49 KB
Pages:     1