หลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.อำนาจ บุญอนนท์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์-นักศึกษาสาขาดนตรีไทยร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักศึกษา ปี 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาโดยจัดสอบภาคนิพนธ์งานสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงไทยและนำเสนอผลงานภาคตนเองปฏิบัติสู่สาธารณชน

Thumbnail Image Table
Pages:     1