ท่านรองโชคดี อมรวิวัฒน์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่ง ดร.นิชภา โมราถบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และคณะอาจารย์อีดหลายท่านร่วมดำเนินงานเป็นครั้งที่ 5

Thumbnail Image Table
Pages:     1