ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมลงพื้นที่โครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ณ รร.ลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ โดย ดร.นิชภา โมราถบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิขาการและนวัตกรรม- ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และคณะอาจารย์ร่วมดำเนินงาน เป็นครั้งที่ 4

Thumbnail Image Table
Pages:     1