ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลหลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น จากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับการทำงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา

Thumbnail Image Table
Pages:     1