คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯและคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมต้อนรับและนำเสนอการจัดการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา แก่ ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีและคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Thumbnail Image Table
Pages:     1