โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (MOU) ครั้งที่ ๙ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์