งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ หัองประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์โดย RMU โดยร่วมถอดบทเรียนการวิจัยเชิงพื้นที่ระดับคณะปี 2561 และการปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย รวมทั้งนำเสนอบทความชุดโครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์วิทยากรโดย ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุก อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ณ สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่

Thumbnail Image Table
Pages:     1