โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
Pages:     1