หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย อ.สำเนียง วรรณทอง ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปวัฒนธรรม:พลวัตรในสังคมร่วมสมัย" ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

Thumbnail Image Table
Cul001.jpg
6/8/2561 14:59:28
Size (KB)  :  59 KB
Cul002.jpg
6/8/2561 14:59:35
Size (KB)  :  58 KB
Cul003.jpg
6/8/2561 14:59:40
Size (KB)  :  69 KB
Pages:     1