โครงการเตรียมความพร้อมและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาพัฒนาชุมชน ปี 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนทำกินทำใช้ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.ดงสระแก้ว- ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
AA1.jpg
17/7/2561 9:53:36
Size (KB)  :  88 KB
AA2.jpg
17/7/2561 9:53:49
Size (KB)  :  95 KB
AA3.jpg
17/7/2561 9:53:41
Size (KB)  :  114 KB
AA4.jpg
17/7/2561 9:53:45
Size (KB)  :  79 KB
Pages:     1