หลักสูตรการท่องเที่ยว ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ประธานหลักสูตร จัดโครงการท้องถิ่นศึกษาเพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ในรายวิชา GE ท้องถิ่นของเรา) ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าหม้อฮ่อม คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่ โฮงเจ้าฟองคำ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หอประวัติศาสตร์รังษีเกษม จ.น่าน

Thumbnail Image Table
Travel01.jpg
4/4/2561 11:28:50
Size (KB)  :  222 KB
Travel02.jpg
4/4/2561 11:28:33
Size (KB)  :  60 KB
Travel03.jpg
4/4/2561 11:28:46
Size (KB)  :  109 KB
Travel04.jpg
4/4/2561 11:28:38
Size (KB)  :  120 KB
Travel05.jpg
4/4/2561 11:28:42
Size (KB)  :  121 KB
Pages:     1