อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ และนักศึกษา ทีม Ares หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Camp กับคณาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทีม อื่นๆ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานนวัตกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

Thumbnail Image Table
Startup08.jpg
4/4/2561 11:51:06
Size (KB)  :  77 KB
Startup01.jpg
4/4/2561 11:51:19
Size (KB)  :  188 KB
Startup02.jpg
4/4/2561 11:51:29
Size (KB)  :  189 KB
Startup03.jpg
4/4/2561 11:51:23
Size (KB)  :  179 KB
Startup04.jpg
4/4/2561 11:51:26
Size (KB)  :  157 KB
Startup05.jpg
4/4/2561 11:51:11
Size (KB)  :  175 KB
Startup06.jpg
4/4/2561 11:51:33
Size (KB)  :  79 KB
Startup07.jpg
4/4/2561 11:51:36
Size (KB)  :  52 KB
Startup09.jpg
4/4/2561 11:51:48
Size (KB)  :  54 KB
Startup10.jpg
4/4/2561 11:51:41
Size (KB)  :  50 KB
Startup11.jpg
4/4/2561 11:51:15
Size (KB)  :  50 KB
Startup12.jpg
4/4/2561 11:51:45
Size (KB)  :  33 KB
Startup13.jpg
4/4/2561 11:52:07
Size (KB)  :  67 KB
Startup14.jpg
4/4/2561 11:52:00
Size (KB)  :  65 KB
Startup15.jpg
4/4/2561 11:52:10
Size (KB)  :  41 KB
Pages:     1