อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณาจารย์ในหลักสูตร นำ นศ.สาขานิติศาสตร์ ปี 3 Sec. 1 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางวิชาการด้านนิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อฝึกทักษะกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและวิเคราะห์วิถีกระสุน

Thumbnail Image Table
N04.jpg
9/4/2561 11:49:59
Size (KB)  :  88 KB
N01.jpg
9/4/2561 11:50:12
Size (KB)  :  56 KB
N02.jpg
9/4/2561 11:50:07
Size (KB)  :  64 KB
N03.jpg
9/4/2561 11:50:03
Size (KB)  :  60 KB
Pages:     1