หลักสูตรท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ฯ โดยคณาจารย์ในหลักสูตรและ นักศึกษาปี 4 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแบรนด์สินค้าการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนและร้านสินค้าที่ระลึก โดย คุณพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว(ถนนคนเดินลาวเวียง)และคุณจุฑามาศ กรีพจนีย์(จุฑามาศผ้าไทย) 2 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตรฯ เจ้าของแบรนด์สินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นร่วมสัมมนา ณ ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Thumbnail Image Table
Travel_01.jpg
28/3/2561 15:14:29
Size (KB)  :  75 KB
Travel_02.jpg
28/3/2561 15:14:25
Size (KB)  :  75 KB
Travel_03.jpg
28/3/2561 15:14:38
Size (KB)  :  187 KB
Travel_04.jpg
28/3/2561 15:14:21
Size (KB)  :  83 KB
Travel_05.jpg
28/3/2561 15:14:42
Size (KB)  :  171 KB
Pages:     1