ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 คำสั่งและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

 

 

   ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคีเครือข่าย (โดย สำนัีกงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติ

อาจารย์จิรวรรณ ทรัพย์เจริญ

การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มรอ.(โดย กองทุนวิจัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555)

อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร

การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี
วิเคราะห์มหาเวสสันดรชาดก/บาลีสันสฤตที่เกี่ยวข้องภาษาไทย อาจารย์สุริยา  คำกุนะ
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์วรรณี  ทองระย้า
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์กนิกนันต์  สิงห์สานิตย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์พุทธินันท์  บุญเรือง
ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: กรณีศึกษานักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์สำเนียง  วรรณทอง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์สำเนียง  วรรณทอง
  โครงการวิจัยและพัฒนา

-   โครงการวิจัยที่ผ่านมา

-    โครงการวิจัยปัจจุบัน


Download แบบฟอร์ม

สวพ. 1 (ฟอร์มเขียนข้อเสนอผลงาน)

สวพ. 2 (ชี้แจงงานวิจัยส่วน ข. 2-3)

สวพ. 3 (แบบประเมินข้อเสนอโครงการ)

สวพ. 5 (แบบสรุปปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย)

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

แบบสวพ. คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบเสนอโครงการวิจัย (Form of Research Proposal)ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์