ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนยุทธศาสตร
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 คำสั่งและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

 

 

   แผนยุทธศาสตร์การวิจัย
รายละเอียดยุทธศาสตร์การวิจัย
1. การสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทุกระดับ
2. การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการ
4. การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่

 

  โครงการวิจัยและพัฒนา

-   โครงการวิจัยที่ผ่านมา

-    โครงการวิจัยปัจจุบัน


Download แบบฟอร์ม

สวพ. 1 (ฟอร์มเขียนข้อเสนอผลงาน)

สวพ. 2 (ชี้แจงงานวิจัยส่วน ข. 2-3)

สวพ. 3 (แบบประเมินข้อเสนอโครงการ)

สวพ. 5 (แบบสรุปปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย)

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

แบบสวพ. คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบเสนอโครงการวิจัย (Form of Research Proposal)ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์