ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

 คำสั่งและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

คู่มือหน่วยจัดการงานวิจัย

  จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย


ติดต่อเรา

 

 

กรอบการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

ภาพกิจกรรมใหม่


 

ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องรับข้อเสนอการวิจัยภายใ้ต้โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสืยเปรียบของเกษตรกรในกลไหตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จ.อุตรดิตถ์
ข้อเสนอโครงการงานวิจัยภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเก๋ตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณุทนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการิจัยของการขอเสนอการวิจัย

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบกลไก สนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

 

  โครงการวิจัยและพัฒนา

-   โครงการวิจัยที่ผ่านมา

-    โครงการวิจัยปัจจุบัน


Download แบบฟอร์ม

สวพ. 1 (ฟอร์มเขียนข้อเสนอผลงาน)

สวพ. 2 (ชี้แจงงานวิจัยส่วน ข. 2-3)

สวพ. 3 (แบบประเมินข้อเสนอโครงการ)

สวพ. 5 (แบบสรุปปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย)

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

แบบสวพ. คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนโดยทุน ายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบเสนอโครงการวิจัย (Form of Research Proposal)ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนโดยทุน ายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบฟอร์มของข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) ไม่เกิน 5 หน้า