ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 คำสั่งและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

 

 

   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ปรัชญา
        จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์    
           พัฒนาคณะให้เป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ปณิธาน
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตตามภาระหน้าที่ของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยยึดมั่นต่อพันธกิจ

พันธกิจ
         1.  ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพ   มีคุณธรรมและจริยธรรม   
         2.  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่น
         3.  บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน  
         4.  ทำนุบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
         5.  ร่วมผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู


 

  โครงการวิจัยและพัฒนา

-   โครงการวิจัยที่ผ่านมา

-    โครงการวิจัยปัจจุบัน


Download แบบฟอร์ม

สวพ. 1 (ฟอร์มเขียนข้อเสนอผลงาน)

สวพ. 2 (ชี้แจงงานวิจัยส่วน ข. 2-3)

สวพ. 3 (แบบประเมินข้อเสนอโครงการ)

สวพ. 5 (แบบสรุปปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย)

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

แบบสวพ. คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบเสนอโครงการวิจัย (Form of Research Proposal)ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์