คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส […]