ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ train the trainer

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59 ที่ได้รับเรียกเข้าบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตร […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต HUSO DNA+ ครั้งที่ 2

22 – 23 กค.66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท […]

กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมของน้องปี 1 คณะ มส.

กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายสายชล จันทร์วิไร “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสายช […]

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรม : เปิดโลกสนามศิลป์)

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรดนตรี คณะ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับหน่วยงานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายวัสดุงานพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รว […]

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG)

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล […]