มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ […]

สารอธิการบดี เรื่องการเตรียมการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสปอดอักเสบ ของ มรอ.

สารอธิการบดี เรื่องการเตรียมการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสปอดอั […]

โครงการสัมมนาวิชาการ/พัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในหัวข้อ “ศาสตร๋พระราชากับการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน” วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๓

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส […]

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั […]

การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019

โชว์ การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนก […]

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy Test)

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy Te […]

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูเครื่องดนตรีวงเครื่องลม”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศั […]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30% 14 หลักสูตร

งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ […]