ภาพกิจกรรมทั้งหมด
32724Edit
IMG_4576
โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE
104288554_1625014220996848_7493905249328415829_n
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
99431774_10223131463056319_1121802864524525568_o
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
104201570_10223301262621202_7352050873036974315_o
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
IMG_3511
โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
IMG_3403
ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
IMG_3153
โครงการสัมมนาวิชาการ/พัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในหัวข้อ “ศาสตร๋พระราชากับการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน” วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๓
IMG_2894-Pano
การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์