ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More »
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

Read More »
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59 ที่ได้รับเรียกเข้าบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

Read More »