คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
ศิษย์เก่าทั้งหมด
นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย