หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

 1. ชื่อหลักสูตร             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 2. ชื่อย่อริญญา           : ศศ.บ. (การจัดการวัฒนธรรม)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Arts Program in Cultural Mangement
                           : B.A. (Cultural Mangement)
 4. ปรัชญา  
         มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม นำความรู้สู่การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนาคุณค่าทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 5. งานที่รองรับอาชีพ
  • ข้าราชการสายวิชาการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสถาบันอุดมศึกษา
  • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เทศบาล อบต. อบจ.
  • เจ้าหน้าที่วิชาการสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล
  • ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • เจ้าหน้าที่บริษัทจัดงานมหกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม
  • พนักงาน/ข้าราชการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางวัฒนธรรม
  • นักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก