ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Satisfaction Survey

คุณวันเพ็ญ หน่อแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ทัศนศิลป์

ระดับการประเมิน

1

แย่

2

ปรับปรุง

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม