ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Satisfaction Survey

คุณจำลอง สร้อยจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

ระดับการประเมิน

1

แย่

2

ปรับปรุง

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม